اصل دهم قانون اساسی

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري استو این اصل الی الابد غیر قابل تغییر استو مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدي داراي ...

اصل نهم قانون اساسی

در جمهوري اسلامی ایران آزادي و استقلال و وحدتو تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولتو آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد ...

اصل هفتم قانون اساسی

طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوري بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلسشوراي اسلامی، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم ...

تست

بیشتر

اخبار شرکت

گستره خدمات ما

  • icon_03 اصل دهم قانون اساسی دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري استو این اصل الی الابد غیر قابل تغییر استو مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، ....
  • icon_03 اصل نهم قانون اساسی در جمهوري اسلامی ایران آزادي و استقلال و وحدتو تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولتو آحاد ملت است. هیچ فرد یا ....
  • icon_03 اصل هفتم قانون اساسی طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوري بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلسشوراي اسلامی، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و ....
  • icon_04 حکومت ایران جمهوري اسلامی حکومت ایران جمهوري اسلامی استکه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اشبه حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبري ....

همکاران ما